ประชาสัมพันธ์
รูปแบบการเปิดเรียน on – site แบบ Small bubble
ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ติดตามตารางเรียน ทุกระดับชั้นทาง Google Classroom
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1300248 และ 02-1300249