ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
เรื่องการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (On-Site เต็มรูปแบบ)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
เปิดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (On-Site เต็มรูปแบบ)
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางโรงเรียนจะแจ้งมาตรการและข้อปฏิบัติต่างๆ ให้ทราบอีกครั้ง
รายละเอียดมาตรควบคุมโรคโควิด- 19
https://drive.google.com/file/d/1NL0VMh-yG9DHuCgcdgRbaNmrhA0SLWKB/view?usp=drivesdk