🏆ได้รับรางวัล
“Bronze Star” ระดับนานาชาติ กลุ่ม Piano B รุ่นอายุ 7-9 ปี 🏆🏆
🎉🎉 เด็กหญิงอิสญาณ์ อินทรประสิทธิ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 🎉🎉
🚩จากการประกวดเปียโนนานาชาติ รายการ Music and Stars Awards 2021
จัดโดย The International Jury of Music and Stars Awards in Estonia, Europe
👏💐🎉👏💐🎉👏💐🎉👏💐🎉👏💐🎉