ตรวจสอบรายชื่อ รหัสนักเรียน ห้องเรียน
(สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โครงการภาคปกติและโครงการภาคภาษาอังกฤษ)

link : https://ramkidschool.sisacloud.com/index.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-1300248 , 02-1300249 ต่อ 101