โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองในรูปแบบ Online
ผ่านระบบ Youtube Live ช่อง Youtube : Ru kidsbangna
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
เวลา 12.30 – 15.30 น.

📍📍Youtube : Ru kidsbangna📍📍
https://www.youtube.com/channel/UC3IE5whPE-bT-NS3cnEQ1Wg