📍โครงการ Enhancing the safety skill

📍วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-11.00 น.
📍ระดับชั้นอนุบาล 1-3 โครงการหลักสูตรภาคปกติและภาคภาษาอังกฤษ
📍ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว  รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา   กล่าวเปิดโครงการ
📍📍เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงและอันตรายรอบตัว ให้นักเรียนรู้จักระมัดระวังตนเอง การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
📍กิจกรรมให้ความรู้สถานการณ์การเกิดไฟไหม้
ฐานที่ ๑ เทคนิควิธีการในการหนีไฟ
ฐานที่ ๒ ทักษะการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้
ฐานที่ ๓ เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
📍กิจกรรมให้ความรู้การใช้รถ และความปลอดภัยบนท้องถนน
ฐานที่ ๔ เรียนรู้สัญญาณจราจรบนท้องถนน
ฐานที่ ๕ ทักษะการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ
โดยคณะวิทยากร   📍ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา