🎄โครงการ Frosty’s Christmas Festival 2022 🎄

.🎄🎄วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 🎄🎄
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศักชัย ง้าวนาเสียว รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ) กล่าวเปิดโครงการโดยมีการแสดงของนักเรียน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละฐาน