📣ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตประเวศ ได้มีการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ทำการตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะ กายภาพโรงอาหาร คุณภาพอาหารพร้อมบริโภค ภาชนะอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ภาชนะใส่อาหารของนักเรียน ถาดอาหาร ช้อนส้อม พร้อมทั้งมือของผู้ประกอบอาหารและผู้สัมผัสอาหาร และได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้น้ำทุกจุดไปตรวจ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test-Kit)

📣📣 เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) และตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร และเสริมสร้างสุขภาพแก่นักเรียนในโรงเรียน

📢📢ผลการตรวจสอบการประเมินสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มทั้งหมด 24 รายการ ทางโรงเรียนได้รับการประเมินผ่านทุกรายการ(ผลตรวจวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

📢📢รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/194lLpJ8v3ZuP1ymbksG25YrDO…/view…