โครงการ “หนูน้อยนักประชาธิปไตย”
ฝ่ายกิจการนักเรียน เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
รับสมัครและส่งใบสมัคร วันที่ 14-21 มิถุนายน 2566 ณ.ฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องทะเบียน
📣รายละเอียดการสมัคร📣
1 พรรค (ทีม) จะต้องมีนักเรียน 5 คน ประกอบด้วยนักเรียนภาคปกติและภาค EP ( 2หรือ 3คน)
หัวหน้าพรรค ที่จะสมัครเป็นประธานนักเรียนจะต้องเป็นนักเรียนชั้น ป.5