โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
   จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ สำนักประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี รศ.นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา นำโดย ที่ปรึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาโดยมี อาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ) ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ