ประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2567
จำหน่ายคู่มือใบสมัคร
วันที่ 13 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2566
กําหนดการรับสมัคร
วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2566
– รอบเช้า 8.30 – 11:30 น.
– รอบบ่าย 13.00 – 15:30 น.
ณ ห้องอประชุมชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
*** รับเฉาะเงินสด ***   
   เว้นวันหยุดราชการ