โครงการทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2566