โครงการสีสันแห่งนที วิถีงานวันเพ็ญ

ระดับชั้นอนุบาล ทุกโครงการ

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

    อาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ) กล่าวเปิดโครงการสีสันแห่งนที วิถีงานวันเพ็ญ และเล่าถึงประวัติความเป็นมาของัวยลอยกระทง จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง โดยมีกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมไทยดังนี้ กิจกรรมลอยกระทง การละเล่นไทย รำวง โชว์หุ่นละครพาเพลิน