โครงการเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
       อาจารย์ทรงวุฒิ วีเปลี่ยน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เปิดประชุมกอง ลูกเสือ-เนตรนารี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีกิจกรรมเดินทางไกล และการเข้าฐานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิต มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น