ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง อาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ)
ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น PEE (Private Education Foundation Since 1989)
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม