โครงการ Icy Freezy Christmas
ระดับชั้นอนุบาล
วันที่ 22 ธันวาคม 2566
         อาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ) กล่าวเปิดโครงการ โดยมีการแสดงจากนักเรียน พร้อมการประกวดร้องเพลง และซุ้มกิจกรรมคริสต์มาส