กำหนดการ “พิธีฝากตัวเป็นศิษย์”
(นักเรียนทุกระดับชั้น ภาคปกติและภาคภาษาอังกฤษ)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ในวันเปิดเทอมวันแรก…
วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
หมายเหตุ : ในวันดังกล่าวให้นักเรียนเตรียมพวงมาลัยคนละ ๒ พวง
เฉพาะผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ๑ และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เท่านั้น ที่เข้าร่วมพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ในห้องเรียน