จำนวนนักเรียนในแต่ละห้อง

discussionจำนวนนักเรียนในแต่ละห้อง
Sudarat ถาม 3 ปี ที่แล้ว

แต่ละห้องมีนักเรียนประมาณกี่คนค่ะ

1 Answers
admin โรงเรียนสาธิตรามฯบางนา ตอบ 3 ปี ที่แล้ว

โครงการภาคปกติ มีจำนวนนักเรียน 30 – 35 คน
โครงการภาคภาษาอังกฤษ มีจำนวนนักเรียน 20 – 25 คน ครับ