ระดับชั้นอนุบาล 2 โครงการภาษาอังกฤษ
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ My community and occupations(ชุมชนของฉันและอาชีพ)
กิจกรรม Happiness in Our Community
จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 2563  ตั้งแต่เวลา 08.45-10.30 น.
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องชุมชนเป็นกิจกรรมบูรณาการแบบสถานการณ์จำลองและการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งนักเรียนจะเดินสำรวจในชุมชนตามแผนที่ที่ได้รับ นักเรียนเดินสำรวจในชุมชมซึ่งในชุมชนประกอบไปด้วย สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ไปรษณีย์ วัดและโบสถ์ ธนาคาร ร้านค้า และซุ้มกิจกรรม นักเรียนจะเข้าทำภารกิจในแต่ละฐานให้สำเร็จ
กิจกรรมเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมมือแก้ปัญหา ส่งเสริมทักษะการสังเกต การจดจำ การเปรียบเทียบระยะทาง ใกล้-ไกลของแต่ละสถานที่และการมีจิตสาธารณะในการดูแลชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น