ประกาศวันหยุดชดเชย วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563

โรงเรียนสาธิตรามฯบางนา

ประกาศวันหยุดชดเชย
ตามที่ ครม. ได้ลงมติเห็นชอบให้วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดชดเชย (วันสงกรานต์) จึงส่งผลให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 กันยายน 2563