ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา