กำหนดการโครงการ ดนตรีในสวน ครั้งที่ 1 “Season Change ปลายฝนต้นหนาว”

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563  เวลา 16:00 น ถึง 17:00 น

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อโดยทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า ดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์ช่วยส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจ ศิลปะ ดนตรีทำให้นักเรียนมีอารมณ์ผ่อนคลายสงบมีสมาธิและช่วยกล่อมเกลาจิต มีใจอ่อนโยน มีอารมณ์แจ่มใส และมีจิตใจเบิกบาน อีกทั้งยังช่วยสร้างทักษะทางสังคมการทำกิจกรรมแบบกลุ่มส่งเสริมให้รู้จักปรับตัวเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตนเอง ทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถเป็นที่ยอมรับกับผู้อื่นซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเองและตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
โดยได้รับเกียรติ อาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ) มาเป็นประธานในการเปิดโครงการ
โดยให้นักเรียนที่มีความสนใจใน ดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์ ออกมาแสดงความสามารถ ผ่านกิจกรรมการแสดง