Kitchen Vegetable Growing Project

จัดขึ้นระหว่างเดือน กันยายน – ตุลาคม 2563 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้ลงมือปฏิบัติจริงและรู้ขั้นตอนต่างๆในการปลูกผักสวนครัว การดูแลรักษา สังเกตการเจริญเติบโตของผัก ประโยชน์ของผัก และการรับประทานผักที่ปลอดสารเคมี
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว  รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ) มาเป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมทั้งให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกผัก การเตรียม ดิน อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูก พร้อมทั้งสาธิตการปลูกผัก