โครงการ Ru kids Talent

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ผู้อำนวยการ) มาเป็นประธานในการเปิดโครงการ
โครงการนี้เป็นการจัดการประกวดความสามารถพิเศษของนักเรียน เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา เป็นต้น โดยจัดเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักความคิดสร้างสรรค์ และแสดงความถนัด ความสนใจเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการแข่งขันนั้นเราจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทเดี่ยว และประเภททีมโดยมีการส่งคลิปวีดีโอเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบมาแสดงในวันจริง
จัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13:00 น ถึง 14.30 น