วิชาคิดบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการหลักสูตรปกติ
กิจกรรม ละครหุ่นเงา หน่วยการเรียนที่ 8 สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้

ให้นักเรียนแต่งนิทานพร้อม ออกแบบตัวละครจากนิทานที่ตนเองแต่งโดยทำให้นักเรียนเรียนรู้การผ่านกิจกกรรม การลงมือทำ ทำเกิดกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริง
โดยนำความรู้จากวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้ เรื่องแหล่งกำเนิดแสง การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ อันตรายจากการมองเห็น มาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้