📣การจำหน่ายหนังสือเรียน📣

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
สำหรับโครงการหลักสูตรภาคปกติ

 

🗓ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563
📍ณ ห้องธุรการ
ตั้งแต่เวลา 15.00-16.30 น.
โดยท่านผู้ปกครองสามารถโหลดและพริ้นท์ใบสั่งซื้อ “รายการหนังสือสำหรับนักเรียน” จำนวน 2 ชุด จากที่บ้าน หรือ มาขอรับใบสั่งซื้อที่ฝ่ายธุรการ

 

ใบสั่งซื้อ
https://drive.google.com/file/d/1BvHxN80zeVA4mPrs35c1-iNZ3SUgCL0L/view?usp=sharing

 

🚩🚩โครงการภาษาอังกฤษ P.1 – P.2
🚩🚩🚩นักเรียนรับหนังสือที่ห้องเรียน