ขอแสดงความยินดี
เด็กชายศรันยวุฒิ พัฒนะโพธิ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
โครงการหลักสูตรภาคปกติ

ได้รับรางวัล
รางวัลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงสุดอันดับ 1 ระดับภาค

โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35
จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563