โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ประกาศงดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564
และเริ่มเปิดเรียนตามปกติใน วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564