โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกำหนดการ วันวัดความพร้อมสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

**ขอให้ท่านผู้ปกครองติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์วัดความพร้อม
ได้ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564**

ผ่านเว็บไซต์ www.kidsbangna.ru.ac.th