ประชาสัมพันธ์
การจราจรและพื้นที่จอดรถ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยาเขตบางนา
การสอบวัดความพร้อม (ข้อเขียน)
ระดับประถมศึกษา
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านผู้ปกครองสามารถจอดรถรอบบริเวณโรงเรียนและ มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา
หมายเหตุ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเค่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย