โครงการกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563
“กีฬาบางนา เริงร่ามหาสนุก”

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

(ผู้อำนวยการ)


กล่าวเปิดโครงการ “กีฬาบางนา เริงร่ามหาสนุก”
โดยมี อาจารย์ดลฤดี รัตนประสาท รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ประธานจัดโครงการ


กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีครั้งนี้ตามด้วยขบวนพาเหรดของโรงเรียนและขบวนพาเหรดของคณะสี
รวมถึงการแสดงเปิดก่อนเริ่มการแข่งขันกีฬาสีภายในอย่างเป็นทางการ จากนักเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษา