โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

🚩ขอเลื่อนการเปิดเรียน
โครงการภาคฤดูร้อน และ English Summer Camp ปีการศึกษา 2564

🚩🚩จากเดิมวันที่ 19 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2564

🚩🚩🚩เลื่อนเป็น
วันจันทร์ที่ 3 – 28 พฤษภาคม 2564