ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

วันเปิดภาคเรียนในระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 1-2564

ผ่าน Google Classroom

ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564

** หมายเหตุ **  รายละเอียดการเข้าเรียนในระบบออนไลน์ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง