ประชาสัมพันธ์
สติกเกอร์ติดหน้ารถยนต์สำหรับ เข้า – ออก โรงเรียน
📍เอกสารที่ต้องเตรียม
-สำเนาทะเบียนรถยนต์ (จำนวน 1 ฉบับ/รถยนต์ 1 คัน)
-สำเนาใบอนุญาตขับขี่หรือสำเนาบัตรประชาชน
(จำนวน 1 ฉบับ/รถยนต์ 1 คัน)
-ค่าบริการ 50 บาท (รถยนต์ 1 คัน)
📍📍ติดต่อที่ห้องทะเบียน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
📍📍📍หมายเหตุ : สำหรับรถที่ไม่มี สติกเกอร์ติดหน้ารถยนต์
จะต้องแลกบัตร เข้า – ออกโรงเรียน ทุกครั้ง
สามารถดาวน์โหลดใบคำร้อง