กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา2564
วันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาทุกโครงการ
1. กรณีชำระด้วยตนเองที่ธนาคารทหารไทยธนชาติ
1.1 ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการชำระเงินทางหน้าเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน
ตามรายชื่อของนักเรียน
(เอกสารจะลงหน้าเพจเฟซบุ๊กให้ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
1.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไปชำระเงินที่ธนาคารทหาร
ไทยธนชาติทุกสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ตั้งแต่วันที่ 1 – 12พฤศจิกายน ๒๕๖๔
1.3 ชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นเงิน ๑๐.-บาท
2. กรณีชำระแบบสแกนจ่าย
2.1 ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการชำระเงินทางหน้าเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน
ตามรายชื่อของนักเรียน
(เอกสารจะลงหน้าเพจเฟซบุ๊กให้ดาวน์โหลดได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
2.2 สแถนคิวอาร์โค้ดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
3. รับใบเสร็จรับเงินที่ห้องธุรการ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
(ในกรณีที่ต้องการใช้เอกสารแนบเบิก ให้แจ้งที่ห้องธุรการในวันรับใบเสร็จ)
4. ในกรณีที่ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมศึกษาล่าช้า
เกินกว่าวันที่โรงเรียนกำหนดจะต้องจ่ายค่าปรับวันละ 100.-บาท
ตามระเบียบฯ ของโรงเรียน และชำระเป็นเงินสดที่ห้องธุรการ
📍รายละเอียดเพิ่มเติม📍📍

https://drive.google.com/file/d/19_f5sZfmz4IyRNO-VoAC_xmggePJJ_37/view?usp=sharing