🚩โครงการสายธารวัฒนธรรมเลิศล้ำประเพณี🚩
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
🤩🤩เวลา 13.00-15.00 น. (ผ่าน Youtube Live ช่อง RU kidsbangna และ Google Meet )🤩🤩
🚩🚩เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย
ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตกระทงตามจินตนาการ ผลิตงานจากวัสดุธรรรมชาติ และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 🚩🚩