ห้องสมุดใหม่ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา เสร็จพร้อมเปิดใช้งาน