โครงการราชพฤกษ์อวกาศ” จากเมล็ดพันธุ์อวกาศ สู่ต้นกล้าเพื่อการเรียนรู้

โครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทช.) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น และหลายหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้คัดเลือกเมล็ดราชพฤกษ์ จำนวน 360 เมล็ด ส่งขึ้นไปเก็บรักษาบนสถานีอวกาศนานาชาติ เป็นเวลา 7 เดือน ก่อนถูกส่งกลับลงมายังพื้นโลก และนักวิจัยไทยได้ทยอยนำเมล็ดไปทดลองปลูกในโรงเรือน เพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างต้นราชพฤกษ์ที่ปลูกด้วยเมล็ดจากอวกาศ กับต้นราชพฤกษ์ที่ปลูกด้วยเมล็ดปกติ และส่งมอบให้กับสถาบันการศึกษา รวม 21 แห่งจากทั่วทุกภูมิภาค นำไปปลูกในพื้นที่และเฝ้าดูการเจริญเติบโตของพืชต่อไป โดยมีความมุ่งหวังให้ “ราชพฤกษ์อวกาศ” เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้ที่สนใจโดยเฉพาะเยาวชน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเจตบางนา ได้รับการคัดเลือกมอบต้นกล้าราขพฤกษ์อวกาศ มาทำการทดลองปลูกปลูก โดย อาจารย์ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว  รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการนักเรียนเป็นตัวแทนร่วมปลูกต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศ เพื่อต่อยอดสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการศึกษาเปรียบเทียบการเติบโตระหว่างต้นราชพฤกษ์อวกาศกับต้นราชพฤกษ์ที่ปลูกด้วยเมล็ดปกติ โดยมีความมุ่งหวังให้ “ราชพฤกษ์อวกาศ”” เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน และผู้สนใจ